kanonismos_sxoleiou

 

Αυτός ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάχθηκε και ψηφίστηκε σε κοινή συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας το Σεπτέμβριο του 2014, προκειμένου να ρυθμίσει με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό τις συνθήκες της καθημερινής ζωής στο σχολείο μας, ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η ομαλότητα που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση και συνεργασία όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής (εκπαιδευτικών, εργαζομένων στο σχολείο, μαθητών, κηδεμόνων) και η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων που περιλαμβάνει, καθώς και η πρόθυμη βούλησή τους να τους τηρήσουν και να τους διαφυλάξουν.
Η εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου σημαίνει και αποδοχή όλων των κανόνων του σχολείου τόσο από τους μαθητές όσο και από τους κηδεμόνες τους.
Το σχολείο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει άρθρα του παρόντος κανονισμού, πάντοτε στο αυστηρό πλαίσιο που ο νομοθέτης ορίζει, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Α.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 

1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.
2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Θεωρείται αυτονόητο ότι για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, καλό θα είναι να επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.
3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη.
4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου οφείλουν να συνεργάζονται και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου τους μέσα στο σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες που απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση. Η ομάδα των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου μέσα στο σχολείο πρέπει να έχει οργανωτική υπόσταση και να αναλάβει ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου.
5. Οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και το ταλέντο κάθε εκπαιδευτικού μαζί με την πείρα και την ειδικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.
6. Δεν είναι ορθό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρίως προς τους μαθητές, και να υποστηρίζεται η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για τη μόρφωσή τους. Δεν επιτρέπονται επίσης αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία, η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.
7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμά του και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως , οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.

 

 

Α.2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(Φ/353/1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 1340 τ.Β’ 16-10-2002)

 

1. Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
2. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή.
3. Οι εφημερεύοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στο σχολείο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων και είναι υπεύθυνοι για την πρωινή συγκέντρωση των μαθητών. Οι εφημερεύοντες καθηγητές έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.
4. Οι καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρηση των μαθητών.
5. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, εφόσον το απαιτούν οι εξωδιδακτικές εργασίες που τους έχει αναθέσει ο Σύλλογος Διδασκόντων, ή προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαιδευτικό καθορίζονται με πράξη του Διευθυντή του σχολείου.
6. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου.
7. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από το Διευθυντή του σχολείου ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τους Σχολικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα του σχολείου, όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων.
9. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές τους απόψεις.
10. Ενημερώνονται από το Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.
11. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή από τους ίδιους, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και προγραμματισμού με τον Διευθυντή.
12. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
13. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
14. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων θα ήταν χρήσιμο να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά των ωρών ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
15. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, να προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Σχολικών Συμβούλων.
16. Καταγράφουν καθημερινά στα βιβλία ύλης μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη και ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών.
17. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρευρίσκονται στις επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου (Γ1/1133/09-10-1997/ΥΠ.Ε.Π.Θ.), προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό το απαραίτητο κύρος σε αυτές, τιμώντας το σχολείο, τους συναδέλφους και τους μαθητές που έχουν μοχθήσει για τις εκδηλώσεις αυτές. Αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα, ενημερώνουν τον Διευθυντή και λαμβάνουν σχετική άδεια απουσίας.

 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 

Β.1. ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ

 

1. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
2. Είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει την οικογενειακή και την κοινωνική κατάσταση των μαθητών . Η γνώση αυτή του είναι πολλαπλά χρήσιμη και τον βοηθάει στο έργο του, γιατί του επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική τους κατάσταση. Είναι απολύτως αναγκαία και η ενημέρωση του εκπαιδευτικού πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών (πάντοτε με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό προς την προσωπικότητα του μαθητή), γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους.
3. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
4. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και στους διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, η οποία σημαίνει:
(α). Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το μαθητή.
(β). Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.
(γ). Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ’ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.
(δ). Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
(ε). Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
5. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:
(α). Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές.
(β). Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.
(γ). Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.
(δ). Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στο Διευθυντή του σχολείου για να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.
6. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
7. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Κάθε σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας.
Έργο του σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Αποδεδειγμένα καμιά κοινωνία δεν μπορεί να πορευθεί χωρίς όρους και κανόνες. Η εσωτερική οργάνωση του σχολείου επομένως πρέπει να στηρίζεται σε κανόνες, ώστε να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας, διαμορφώνοντας υπεύθυνες και ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με δυνατότητες κριτικής σκέψεις. Οι κανόνες αυτοί αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας (καθηγητών – μαθητών – γονέων), χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Μέσα σε αυτό τα πλαίσιο ο όρος «σχολική πειθαρχία» δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου.

 

Γ.1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου, οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο Πιστοποιητικό Γέννησης με τα στοιχεία του παιδιού τους για τη σωστή συμπλήρωση του Μητρώου Μαθητών.
Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου, οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του παιδιού τους, φωτοτυπία του οποίου πρέπει να καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου για την επιβεβαίωση των ατομικών στοιχείων του μαθητή.
Για τη μετεγγραφή μαθητή σε άλλο σχολείο ο Γονέας ή ο Κηδεμόνας αφού έρθει σε συνεννόηση με το Διευθυντή, πρέπει να προσκομίσει υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής ότι ο μαθητής γίνεται δεκτός στο άλλο σχολείο όπου θέλει να φοιτήσει.

 

Γ.2. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
(Άρθρο 2-Π.Δ. 485/1983 Φ.Ε.Κ.314/31-03-1998 τ.Β & Άρθρο 35-Π.Δ.60/2006 Φ.Ε.Κ.65 τ.Α)

 

1. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική.
2. Όλοι οι μαθητές, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση-προσευχή του σχολείου. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να είναι παρόντες και να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων.
3. Η αδικαιολόγητα καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών στο μάθημα απαγορεύεται. Εάν υπάρξει καθυστέρηση πάνω από πέντε (05) λεπτά, ο μαθητής δεν γίνεται δεκτός στην τάξη. Στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται τα όσα αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αργοπορίας, οποιαδήποτε ώρα, οι μαθητές θα πρέπει να περνούν από το γραφείο της Διεύθυνσης προκειμένου να πάρουν σημείωμα με το οποίο θα τους δεχτεί ο καθηγητής στην τάξη. Η αργοπορία αυτή θα καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο. Αν κάποιος μαθητής συγκεντρώσει τρεις (3) καθυστερήσεις στην ίδια εβδομάδα θα καλείται ο κηδεμόνας του για επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή.
5. Η συχνή και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ιδίως την πρώτη διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και θα ελέγχεται.
6. Έξοδος μαθητή από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας παρά μόνο:
(α) αν συνοδεύεται από τον Κηδεμόνα, ο οποίος οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς την αποχώρηση.
(β) αν προσκομίσει σχετικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα του, που να αιτιολογεί επαρκώς την αποχώρηση.
(γ) Σε περίπτωση επίσκεψης σε γιατρό, ο μαθητής οφείλει να προσκομίσει την επομένη ημέρα ιατρικό σημείωμα.
7. Μαθητής ο οποίος στη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος πραγματοποιεί απουσίες (κοινώς «κοπάνες») θα τιμωρείται και θα ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμόνας του.

 

Γ.2.α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών χαρακτηρίζεται ως «επαρκής» ή «ελλιπής» ή «ανεπαρκής» με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών, που σημείωσαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την ετήσια προφορική επίδοσή τους σε όλα τα μαθήματα.
2. Ως «επαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή:
(α). Που δεν ξεπερνά τις ογδόντα (80) απουσίες.
(β). Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν ξεπερνά τις εκατόν τριάντα (130) από τις οποίες οι πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες .
(γ). Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει ως «επαρκή» τη φοίτηση μαθητή που έχει πάνω από εκατόν τριάντα (130) απουσίες και μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164), αν αποδεδειγμένα οι πάνω από τις 130 απουσίες οφείλονται σε ασθένεια και ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας του μαθητή είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του «κοσμιότατη».
3. Ως «ελλιπής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν τριάντα (130) απουσίες και όχι πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164). Ο μαθητής αυτός παραπέμπεται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση. Κατ΄ εξαίρεση ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει «ελλιπή» τη φοίτηση ενός μαθητή που έχει πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214), εφόσον όλες οι πάνω από τις 164 είναι δικαιολογημένες από ασθένεια, ο γενικός μέσος όρος της προφορικής του βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του «κοσμιότατη».
4. Ως «ανεπαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή ο οποίος έχει σημειώσει πάνω από ογδόντα (80) απουσίες οι οποίες είναι αδικαιολόγητες. Οι μαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής» επαναλαμβάνουν την τάξη.

5. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες των παρακάτω περιπτώσεων: (Άρθρο 21- Π.Δ. 104/1979)
(α) Απουσίες μαθητών που στέλνονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με έγγραφη εντολή του ΥΠ.Θ.Π.& Α. ή της οικείας Περιφέρειας.
(β) Απουσίες μαθητών που απασχολούνται σε εργασία που τους έχει ανατεθεί από το Διευθυντή του σχολείου ή με πράξη του Συλλόγου διδασκόντων.
(γ) Απουσίες μαθητών που συμμετέχουν σε επίσημες πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. Φιλαρμονική).
(δ) Απουσίες μαθητών που συμμετέχουν σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις με έγγραφο από αρμόδια δημόσια αθλητική αρχή.
(ε) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε απεργία των λεωφορείων που βεβαιώνεται από την οικεία Περιφέρεια.
(στ) Απουσίες ετερόδοξων ή αλλόθρησκων μαθητών:
[i]. Του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και την παραμονή μέχρι την επομένη του Λατινικού Πάσχα.
[ii]. Του Εβραϊκού Θρησκεύματος την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης και την παραμονή και ανήμερα του Εβραϊκού Πάσχα.
[iii]. Του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ καθώς και την παραμονή κάθε μιας απ΄ αυτές.

 

Γ.2.β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

1. Η φοίτηση των μαθητών στο Λύκειο χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών ως «επαρκής» ή «ανεπαρκής», με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2. Ως «επαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή όταν:
(α). Το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).
(β). Όταν το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), από τις οποίες οι ογδόντα (80) πρέπει να είναι δικαιολογημένες.
(γ). Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως «επαρκή» τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν τριάντα (130) έως εκατόν ογδόντα (180) απουσίες με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, ο γενικός μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων είναι τουλάχιστον πλήρες δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του «κοσμιότατη».
3. Ως «Aνεπαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και οι απουσίες αυτές δεν είναι δικαιολογημένες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής επαναλαμβάνουν την τάξη.
4. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες των παρακάτω περιπτώσεων: (Άρθρο 21- Π.Δ. 104/1979)
(α) Απουσίες μαθητών που στέλνονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με έγγραφη εντολή του ΥΠ.Θ.Π.& Α. ή της οικείας Περιφέρειας.
(β) Απουσίες μαθητών που απασχολούνται σε εργασία που τους έχει ανατεθεί από το Διευθυντή του σχολείου ή με πράξη του Συλλόγου διδασκόντων.
(γ) Απουσίες μαθητών που προσέρχονται στο Συμβούλιο Επιλογής Οπλιτών.
(δ) Απουσίες μαθητών που συμμετέχουν σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις με έγγραφο από αρμόδια δημόσια αθλητική αρχή.
(ε) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε απεργία των λεωφορείων που βεβαιώνεται από την οικεία Περιφέρεια.
(στ) Απουσίες ετερόδοξων ή αλλόθρησκων μαθητών:
[i]. Του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και την παραμονή μέχρι την επομένη του Λατινικού Πάσχα.
[ii]. Του Εβραϊκού Θρησκεύματος την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης και την παραμονή και ανήμερα του Εβραϊκού Πάσχα.
[iii]. Του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ καθώς και την παραμονή κάθε μιας απ΄ αυτές.

 

Γ.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο μαθητής αξιολογείται από:
(α) την προφορική εξέταση στο μάθημα της ημέρας.
(β) τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική του δραστηριότητα μέσα στο σχολείο.
(γ) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το μάθημα.
(δ) τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ωριαίες και ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες.
(ε) τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους.
(στ) τη συμμετοχή του στα φωνητικά ή οργανικά σύνολα του σχολείου. Η συμμετοχή στα σύνολα αυτά είναι υποχρεωτική και η άρνηση συμμετοχής αποτελεί λόγο απομάκρυνσης από το σχολείο.

 

Γ.4. ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ

 

1. Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται έμπρακτα προς τους κανόνες της σχολικής ζωής και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει. Κάθε παρέκκλιση απ’ αυτές τις αρχές, η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλήψεις, αποτελεί παράβαση (πειθαρχικό παράπτωμα), είναι αιτία παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις (ποινές).
2. Οι παραβάσεις των μαθητών σημειώνονται στο ποινολόγιο. Ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης επιβάλλεται η σχετική ποινή. Οι παραβάσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αποτελούν κριτήριο για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους στο τέλος του διδακτικού έτους.
3. Η διαγωγή ενός μαθητή μπορεί να χαρακτηριστεί από το Σύλλογο Διδασκόντων ως: «Κοσμιότατη», «Κοσμία», «Επίμεμπτη».
4. Τα όργανα που επιβάλλουν τις κυρώσεις (ποινές) στους μαθητές -ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης- είναι (οι κυρώσεις αναφέρονται με ιεραρχική σειρά):
(α) Ο καθηγητής: «παρατήρηση», «επίπληξη», «ωριαία αποβολή από το μάθημα».
(β) Ο Διευθυντής ή ο κατά νόμο αναπληρωτής του: «παρατήρηση», «επίπληξη», «ωριαία αποβολή από το μάθημα», «αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (03) ημέρες».
(γ) Από το Συμβούλιο Διδασκόντων του τμήματος: «αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (05) ημέρες».
(δ) Από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου: «αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος».

 

Γ.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (Άρθρο 3- Π.Δ. 485/1983)

 

1. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται από το Διευθυντή του σχολείου και το Σύλλογο διδασκόντων οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων για τον έλεγχο και την καταχώριση των απουσιών, καθώς και οι υπεύθυνοι απουσιολόγοι κάθε τμήματος.
2. Στην αρχή του σχολικού έτους το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών τις διατάξεις που ισχύουν από το νόμο για τη φοίτηση των μαθητών.
3. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ή της τάξης, μόλις ο μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες , αφού ενημερώσει πρώτα τον Διευθυντή του σχολείου, ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται από 1η έως και την 5η κάθε μήνα, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο και από 15 μέχρι 20 Μαΐου για το πρώτο 15ημερο του ίδιου μήνα.
4. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή, λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή στέλνεται ανεξάρτητα από την προσέλευση του κηδεμόνα.
5. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο (02) ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ο κηδεμόνας να προσκομίσει ο ίδιος ενυπόγραφο σημείωμα εντός το πολύ δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) εργάσιμων ημερών συνολικά για όλο το έτος.
6. Ο κηδεμόνας μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (02) ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
7. Σε καμιά άλλη περίπτωση (εκτός από όσες αναφέρονται παραπάνω) δεν θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών που πραγματοποιούνται σε ώρες λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς και όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.
8. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους κηδεμόνες δεν δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.
9. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν οι ίδιοι να δικαιολογήσουν τις απουσίες τους.

 

Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δ.1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι. Η κοινωνική ή οικονομική ή φυσική τους κατάσταση, η φυλετική ή θρησκευτική ή γλωσσική τους ιδιαιτερότητα σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν στοιχεία διάκρισης. Για όλους τους μαθητές ισχύουν κάποιοι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς, που είναι:
1. Όλοι οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου τουλάχιστον πέντε (05) λεπτά πριν από την έναρξη της πρωινής συγκέντρωσης και προσευχής και να συμμετέχουν σε αυτήν.
2. Οι μαθητές που φτάνουν στο σχολείο πολύ νωρίς οφείλουν να παραμένουν στους σχολικούς χώρους. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν και να περιφέρονται σε χώρους εκτός του σχολείου.
3. Για κάθε τμήμα ορίζεται υπεύθυνος καθηγητής με τον οποίο οι μαθητές οφείλουν να συνεργάζονται και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρουν τα τυχόν προβλήματα τους.
4. Η θέση κάθε μαθητή μέσα στην τάξη ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αλλαγή θέσης δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από έγκριση του υπευθύνου ή μετά από υπόδειξη διδάσκοντος για τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα.
5. Με το χτύπημα του κουδουνιού και μετά τη λήξη της προσευχής, οι μαθητές μπαίνουν αμέσως στην τάξη ή στο studio διδασκαλίας και είναι έτοιμοι για την έναρξη του μαθήματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του καθηγητή, περιμένουν με ησυχία στην αίθουσα διδασκαλίας και ο 1ος επιμελητής ενημερώνει τον Διευθυντή για την καθυστέρηση.
6. Σε περίπτωση κενής ώρας, οι μαθητές οφείλουν να συνεργάζονται με τον καθηγητή ο οποίος, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης, καλύπτει το διδακτικό κενό. Σε περίπτωση που, με εντολή της Διεύθυνσης, οι μαθητές κάνουν κενή ώρα, είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις εντολές της Διεύθυνσης.
7. Για να μετακινηθούν οι μαθητές μέσα στην τάξη για οποιοδήποτε λόγο ή να απουσιάσουν ζητούν την άδεια από τον καθηγητή τους.
8. Οι μαθητές εκτός του ότι πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους, πρέπει να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική διαδικασία και σε καμιά περίπτωση να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα του καθηγητή να κάνει απρόσκοπτα το μάθημά του και το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Μαθητής που παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο το μάθημα τιμωρείται.
9. Όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της αίθουσας.
10. Ανά εβδομάδα ορίζονται, με αλφαβητική σειρά και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, δύο (02) επιμελητές οι οποίοι φροντίζουν για το σωστό αερισμό της τάξης κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να εισέλθει στην τάξη. Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν επιμελητές. Οι επιμελητές φροντίζουν επίσης να υπάρχουν στην αίθουσα κιμωλίες ή ό,τι άλλο χρειάζεται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Τα ονόματα των επιμελητών αναγράφονται στο ημερήσιο φύλλο του απουσιολογίου.
11. Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής.
12. Κατά τα διαλείμματα δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας εκτός από τους επιμελητές. Σε περίπτωση που μαθητής είναι ασθενής, μετά από σχετική άδεια του Διευθυντή μπορεί να παραμείνει στην τάξη.
13. Κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε διαγωνίσματος οι μαθητές πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους γνώσεις και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των καθηγητών χωρίς να δυστροπούν. Η απόπειρα αντιγραφής με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού, το οποίο βαθμολογείται με μονάδα (01).
14. Οι καθημερινές εργασίες, που ανατίθενται στους μαθητές για το σπίτι, πρέπει να ετοιμάζονται από το μαθητή με συνέπεια και υπευθυνότητα, αφού αποτελούν κι αυτές κριτήριο για την επίδοσή τους στα μαθήματα.
15. Οι μαθητές πρέπει να έχουν οργανωμένα και τακτικά τα τετράδια και τις σημειώσεις τους. Οφείλουν επίσης να σέβονται τα βιβλία τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε φθορά ή καταστροφή τους. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα βιβλία επιστρέφονται στο σχολείο.
16. Το φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη είναι επιθυμία όλων. Δεν πρέπει όμως οι μαθητές να ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας. Για να μιλήσει κάποιος μαθητής στην τάξη, σηκώνει το χέρι και περιμένει να του δοθεί ο λόγος.
17. Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη κατά τις αλλαγές των διδακτικών ωρών ή μετά από διάλειμμα είναι αδιαπραγμάτευτη. Αν κάποιος μαθητής καθυστερήσει αδικαιολόγητα μέχρι πέντε (05) λεπτά μπορεί να γίνει δεκτός κατά την κρίση του διδάσκοντος αλλά θα σημειωθεί η καθυστέρηση στο απουσιολόγιο. Αν καθυστερήσει περισσότερο από πέντε (05) λεπτά, τότε θα πρέπει να παρουσιαστεί στο γραφείο του κ. Διευθυντή προκειμένου αυτός να κρίνει αν θα του επιτρέψει να μπει στην τάξη με σχετικό σημείωμα (βλ. παραπάνω).
18. Η καταστροφή ή παραποίηση του απουσιολογίου, του βιβλίου ύλης, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων αποτελεί από τα πλέον σοβαρά παραπτώματα και τιμωρείται αυστηρά όχι μόνο από το σχολείο αλλά και ποινικά.
19. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.
20. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνει το σχολείο. Σε περίπτωση κωλύματος, ο κηδεμόνας οφείλει να το βεβαιώσει και να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου.
21. Όταν οι μαθητές βρίσκονται σε εκδρομή, εκπαιδευτικό περίπατο, παρέλαση, αθλητική εκδήλωση ή όταν παρακολουθούν σχολικές εορτές, θεατρικές παραστάσεις ή κινηματογραφικές προβολές και γενικά σε κάθε ομαδική μέσα ή έξω από το σχολείο δραστηριότητα, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους και κρίνονται αυστηρότερα.
22. Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής, ανάλογη του χώρου στον οποίο βρίσκονται. Σε περιπτώσεις στις οποίες η εμφάνιση είναι εμφανώς ακραία ή προκλητική, παρεμβαίνει καταρχήν ο υπεύθυνος καθηγητής, σε συνεργασία με το πενταμελές μαθητικό συμβούλιο. Αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα, η ευθύνη μεταφέρεται στο Σύλλογο Διδασκόντων και στο δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο.
23. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Γυμναστικής) οι μαθητές πρέπει να φορούν αθλητική φόρμα.

 

Δ.2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

 

1. Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών πρέπει να διέπει ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η ευγένεια.
2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να κάνουν ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική εις βάρος των συμμαθητών τους.
3. Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους είναι σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά, ακόμη και αν γίνονται ως «παιχνίδι».
4. Οι φραστικές προσβολές, οι βρισιές, οι βωμολοχίες και πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που τιμωρούνται αυστηρά και επηρεάζουν πάρα πολύ το χαρακτηρισμό της διαγωγής ενός μαθητή.
5. Απαράδεκτη πράξη θεωρείται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση κάποιου συμμαθητή.

 

Δ.3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 

1. Όταν οι μαθητές κυκλοφορούν εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, δεν κάνουν φασαρία και δεν ενοχλούν τις διπλανές αίθουσες.
2. Εκτός από την ατομική τους καθαριότητα οι μαθητές πρέπει να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες διδασκαλίας, τα θρανία, τους χώρους υγιεινής (τουαλέτες), τους διαδρόμους, τα κλιμακοστάσια (σκάλες), την τραπεζαρία, τις αυλές και γενικά, όλους τους χώρους του σχολείου. Όλοι σεβόμαστε και προστατεύουμε τους χώρους και τον εξοπλισμό του σχολείου, αφού σ΄ αυτό το χώρο περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.
3. Καταστροφή ή παραμόρφωση περιουσιακού στοιχείου του σχολείου (καταστροφή πόρτας, σπάσιμο τζαμιού ή νιπτήρα, λέρωμα τοίχων, καταστροφή οργάνων κλπ) αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και τιμωρείται αυστηρά, ενώ ο μαθητής που έκανε την καταστροφή υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημιά.
4. Η βιβλιοθήκη του σχολείου είναι χώρος ανάγνωσης και απαιτείται ησυχία και προσοχή. Τα βιβλία είναι περιουσία του σχολείου και όσοι μαθητές δανείζονται βιβλία οφείλουν μέσα σε εύλογο χρόνο να τα επιστρέφουν στην κατάσταση που τα παρέλαβαν.
5. Τα εργαστήρια (φυσικής-χημείας και πληροφορικής) λειτουργούν με κάποιους κανόνες που ορίζουν οι υπεύθυνοι καθηγητές και τους οποίους κανόνες οφείλουν να σέβονται όλοι οι μαθητές. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους άθλησης και το αθλητικό υλικό.
6. Τα λεωφορεία με τα οποία μετακινούνται οι μαθητές θεωρούνται σχολικός χώρος. Επομένως ισχύουν οι ίδιοι κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν και στους χώρους του σχολείου. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν το λεωφορείο που τους μεταφέρει καθαρό, να μην προκαλούν φθορές και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους οδηγούς.
7. Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια σε όλους τους εργαζομένους στο σχολείο (βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστριες, προσωπικό κυλικείου).
8. Μαθητής που επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα από το περίπτερο που βρίσκεται έξω από το σχολικό χώρο θα πρέπει να προσέρχεται στη Διεύθυνση του σχολείου και να λαμβάνει ειδική άδεια εξόδου. Σε διαφορετική περίπτωση θα τιμωρείται αυστηρά.

 

Δ.4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 

Τα παρακάτω παραπτώματα θεωρούνται πάρα πολύ σοβαρά και παρακαλούμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη από γονείς και μαθητές:
1. Καταστροφή ή κλοπή περιουσιακού στοιχείου του σχολείου.
2. Κατοχή στο σχολείο οποιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου ή απαγορευμένης ουσίας.
3. Καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή ή καθηγητή ή βοηθητικού προσωπικού.
4. Απαγορεύεται -με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας- και κατά συνέπεια τιμωρείται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές κατά την παραμονή τους στο σχολείο. Ιδιαίτερα, κατά την ώρα του μαθήματος, οι μαθητές οφείλουν να έχουν το κινητό απενεργοποιημένο και μέσα στην τσάντα τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατάσχεται το κινητό και θα πρέπει να προσέλθει στο σχολείο ο κηδεμόνας του μαθητή για να το παραλάβει. Το σχολείο διαθέτει τηλέφωνo στo γραφείo τo οποίo είναι στη διάθεση των μαθητών όταν χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τους κηδεμόνες τους και αντίστοιχα, οι κηδεμόνες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του σχολείου (28310-27553).
5. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια του μαθήματος χωρίς την έγκριση του καθηγητή.
6. Απαγορεύεται στους μαθητές να φέρνουν στο σχολείο εξωσχολικά έντυπα ή άλλο υλικό, άσχετα με τον κύκλο των μαθημάτων, ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που η κατοχή τους αντίκειται στη μαθητική ιδιότητα.
7. Απαγορεύεται ρητά στους μαθητές να καπνίζουν στους χώρους του σχολείου. Η πράξη αυτή τιμωρείται.

 

Δ.5. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

1. Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν οι ίδιοι την ασφάλεια των προσωπικών τους αντικειμένων και των χρημάτων τους. Όταν πηγαίνουν για ατομικό μάθημα, για γυμναστική ή για μουσικό σύνολο, οφείλουν να ασφαλίζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Σε περίπτωση που επιθυμούν, μπορούν να τα αφήσουν για φύλαξη στη Διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση κλοπής το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη και θα κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες απευθυνόμενο στην αστυνομία.
2. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στα παιχνίδια τους ή κατά τη μετακίνησή τους στους χώρους του σχολείου, προκειμένου να αποφεύγονται ατυχήματα. Επικίνδυνα «παιχνίδια» ή «πειράγματα» απαγορεύονται αυστηρά.
3. Δεν παίζουμε με το ηλεκτρικό ρεύμα! Δεν βάζουμε αντικείμενα στις πρίζες και δεν «παίζουμε» με τους διακόπτες.
4. Κατά την αποχώρηση από τις αίθουσες δεν σπρωχνόμαστε και δεν τρέχουμε στους διαδρόμους και στις σκάλες.
5. Κατά την αναχώρηση με τα λεωφορεία, οι μαθητές υπακούουν στις υποδείξεις των υπεύθυνων καθηγητών που εφημερεύουν για τη δική τους ασφάλεια.
6. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά, έκρηξη) ακολουθούμε με ψυχραιμία και ακρίβεια τις υποδείξεις των καθηγητών, καθώς και τις οδηγίες και τα σχετικά διαγράμματα που υπάρχουν στα κτήρια.

 

Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2014

Ο Διευθυντής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΠΕ 16