Προκήρυξη κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2020-2021

Προκήρυξη κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2020-2021

Ο Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη:

  1. την υπ’ αριθμ. 58167/δ2/24-04-2018 (ΦΕΚ 1371 Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»
  2. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 243/01-09-2020 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου με θέμα: «Γνωστοποίηση κενών θέσεων μαθητών, στο Μουσικό Σχολέιο Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2020-2021»,

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΥΜΕ

Τις παρακάτω κενές θέσεις μαθητών στις τάξεις του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου (Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις):

Β΄ Γυμνασίου: τέσσερις (4) θέσεις

Γ΄ Γυμνασίου: τέσσερις (4) θέσεις

Α΄ Λυκείου: τρεις (3) θέσεις

Β΄ Λυκείου: τρεις (3) θέσεις

Γ΄ Λυκείου: τρεις (3) θέσεις

Σύνολο: 17 θέσεις

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του 3ου δεκαημέρου μηνός Σεπτεμβρίου.