ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

 

ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΒ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

      

Ταχ. Διεύθυνση : Καντανολέοντος 10

Ταχ. Κώδικας    :  74 100

Πληροφορίες     : Ραφτάκης Σπυρίδων

Τηλέφωνο         : 28310 27553

Fax                   : 28310 50216

Email                : [email protected]

Ιστοσελίδα        : www.msr.edu.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρέθυμνο, -12-2015

 

Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΣ

Τουριστικά Γραφεία

δια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ    ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ .

Το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου, στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος: «Μουσική Γέφυρα Θεσσαλία-Κρήτη» θα πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη 7 μαθητών από τις  τάξεις Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου στο  Βόλο.

Αναχώρηση: 17/02/2017 – Επιστροφή: 19/02/2017

Ελάχιστοι όροι πραγματοποίησης εκδρομής:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

• Μαθητές: 7(επτά): 6(έξι) αγόρια και 1(ένα) κορίτσι.

• Συνοδοί καθηγητές: 3 (τρείς).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναχώρηση: Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2016 με λεωφορείο από  Ρέθυμνο για αεροδρόμιο Χανίων ή Ηρακλείου με πτήση για Θεσσαλονίκη (θα προτιμηθούν πρωινές και απευθείας πτήσεις).

Μετακίνηση με λεωφορείο  από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης προς το Βόλο.

Επιστροφή:  Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017. Μετακίνηση με λεωφορείο  από το Βόλο

προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και από εκεί με πτήση για Χανιά ή Ηράκλειο (θα προτιμηθεί η απογευματινή ώρα  πτήσης). Στη συνέχεια αναχώρηση από αεροδρόμιο Κρήτης  με λεωφορεία για το Ρέθυμνο.

 

ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά τα εξής:

  1. Αναχώρηση με λεωφορεία από Ρέθυμνο για το αεροδρόμιο Χανίων ή Ηρακλείου και επιστροφή από το αεροδρόμιο στο Ρέθυμνο.
  2. Μεταφορές με αεροπλάνο και πιστοποιημένο λεωφορείο. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας περί σχολικών εκδρομών.

Οι οδηγοί πρέπει να είναι έμπειροι και συνεργάσιμοι.

  1. Τα ξενοδοχεία διαμονής θα είναι τουλάχιστον 4* , θα αναφέρονται ονομαστικά και θα πρέπει να βρίσκονται εντός της πόλης. Πρωινό καθημερινά.
  2. Έμπειρος αρχηγός – συνοδός.
  3. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,καθώς και πρόσθετη ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή,όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (σύμφωνα με το Π.Δ. 339).
  4. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια αστικής ευθύνης.
  5. Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ) είτε τα ποσά που έχουν κατατεθεί στο πρακτορείο θα επιστραφούν εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους μαθητές(ακύρωση εκδρομής) είτε θα γίνει μεταφορά της εκδρομής, σε προσφορότερη ημερομηνία κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του Σχολείου.
  6. Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή 2000 Ευρώ).
  7. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας βίας αδυνατεί να συμμετάσχει στην εκδρομή.
  8. Τέλος, το Πρακτορείο οφείλει να παραδώσει δυο ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομήςτην απόδειξη ηλεκτρονικής κράτησης των αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής,καθώς και απόδειξη κράτησης του  επιλεγμένου ξενοδοχείου.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία – γραφεία  να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Σημείωση:  Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου.

Ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το κόστος ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι και την 9/1/2017 και ώρα 13:00.

Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως παραπάνω περιγράφονται και τις ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 9/1/2017 και ώρα 13:10΄ στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, παρουσία των συμμετεχόντων στην επιτροπή αξιολόγησης (εκπροσώπου συλλόγου καθηγητών, γονέων, μαθητών).

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής τουειδικού σήματος λειτουργίας του τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, και ότι το πρακτορείο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές, που προβλέπονται με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) από τη σχετική νομοθεσία και όλους τους ασφαλιστικούς όρους που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 6 και 7 του κεφαλαίου «ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ».

Επιπλέον, στον κλειστό φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως και CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε  Ρεθύμνου του Μουσικού Σχολείου  Ρεθύμνου και όπου αλλού για πλήρη διαφάνεια.

 

 

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε  Ρεθύμνου του Μουσικού Σχολείου  Ρεθύμνου και όπου αλλού για πλήρη διαφάνεια.

 

Ο Διευθυντής

Ραφτάκης Σπυρίδων